Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Bàm Bàm Kindermode is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Bàm Bàm Kindermode het doel van, en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Bàm Bàm Kindermode is er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op transparante, behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

BamBam Kindermode
+31 43 367 1977
info@bambamkindermode.nl
https://www.bambamkindermode.com

Contactpersoon

Bij vragen over deze Privacy verklaring, het verwerken van persoonsgegevens en jouw rechten als betrokkene kun je contact opnemen via ons e-mailadres. 

info@bambamkindermode.nl

Privacy-statement

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren en aan te laten sluiten bij de wensen van onze klanten verwerkt Bàm Bàm Kindermode persoonsgegevens. Bàm Bàm Kindermode acht de bescherming van je persoonlijke levenssfeer van groot belang. Om de veiligheid van de persoonsgegevens te borgen houdt Bàm Bàm Kindermode zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. 

Persoonsgegevens van onze klanten en andere geïnteresseerden worden dan ook zorgvuldig behandeld, verwerkt en beveiligd. Voor het beveiligen van de persoonsgegevens heeft Bàm Bàm Kindermode organisatorische en technische maatregelen geïmplementeerd naar de stand van de techniek.

Bàm Bàm Kindermode streeft naar transparantie bij het verwerken van de persoonsgegevens. Wij vinden het van belang om je volledig te informeren over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Deze informatie is terug te vinden in de privacy verklaring.

Persoonsgegevens die Bàm Bàm Kindermode verkrijgt van haar klanten

Tijdens het bestel- of registratieproces verstrek je de volgende persoonsgegevens aan Bàm Bàm Kindermode:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Verwerken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van jouw rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Daarnaast worden de persoonsgegevens altijd verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het tot stand brengen en uitvoeren van de koopovereenkomst.
  Voor het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst hebben wij je persoonsgegevens en andere gegevens nodig. De verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Bàm Bàm Kindermode.  
 • De levering van diensten en producten.
  Bàm Bàm Kindermode gebruikt je persoonsgegevens en andere gegevens voor het opzetten en onderhouden van de producten en diensten. Hierbij kun je denken aan het verwerken van je naam en adres om te zorgen dat de bestelling zo snel mogelijk wordt bezorgd. Ook worden je gegevens verwerkt voor de administratie, denk hierbij aan het factureren en incasseren.
 • Aanmaken account
  Tijdens het bestellen krijgt u de optie om een account aan te maken. Als u hiervoor kiest dan hoeft u bij toekomstige bestellingen niet opnieuw uw gegevens door te geven. U kunt het account ten alle tijden opzeggen. 
 • Contact
  Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op je bericht aan ons. 
 • Marketing en communicatie.
  Bàm Bàm Kindermode is een dynamisch bedrijf dat constant in beweging is. Als er nieuwe producten en/of leuke acties beschikbaar komen die je mogelijk interesseren dan brengt Bàm Bàm Kindermode je daar graag van op de hoogte. Bàm Bàm Kindermode verzend een nieuwsbrief aan onze klanten en andere geïnteresseerden. Je kunt jezelf ten alle tijden afmelden voor de nieuwsbrieven van Bàm Bàm Kindermode.
 • Medewerkers binnen Bàm Bàm Kindermode.
  Om optimaal in te spelen op de wensen van onze klanten heeft een beperkte groep medewerkers binnen Bàm Bàm Kindermode toegang tot je persoonsgegevens. De toegang wordt alleen verleend wanneer dat nodig is om de taken naar behoren uit te voeren.
 • Reacties
  Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactie formulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies, Wat zijn cookies en welke cookies zijn er?

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die een website op je harde schijf plaatst op het moment dat je een website bezoekt. Deze cookies worden onder andere gebruikt voor het onthouden van de instellingen en voorkeuren, het monitoren van de website en het surfgedrag van de website bezoekers. Daarnaast zijn er cookies die ten behoeve van een derde partij op je computer worden geplaatst. Het doel hiervan is het analyseren en optimaliseren van de website voor een zo gebruiksvriendelijke ervaring. Er zijn verschillende soorten cookies, voor sommige hebben wij je toestemming nodig, en voor een aantal niet. Hieronder lees je meer over de verschillende soorten cookies.

De volgende cookies maken geen of nauwelijks inbreuk op je privacy, derhalve is er geen toestemming vereist om dit soort cookies te gebruiken.

Analytische cookies
Dit soort cookies wordt gebruikt om onder andere bezoekersstatistieken bij te houden. Hierdoor krijgen wij een beter beeld over het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks tot geen gevolgen voor je privacy.

Functionele cookies
Functionele cookies worden gebruikt om een website beter te laten functioneren. Dit soort cookies wordt gebruikt om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Denk hierbij aan bestanden die bijhouden wat er in een winkelmand zit.

Er zijn ook cookies waarvoor er toestemming vereist is van de website bezoeker.

Tracking cookies
Dit type cookies houdt individueel surfgedrag van bezoekers bij en stelt op basis van de verzamelde gegevens profielen op. Op basis van deze profielen kunnen bedrijven gerichte advertenties tonen dit wordt ook wel retargetting genoemd.

Cookies van derden
Dit zijn cookies die door een derde partij op de desbetreffende website worden geplaatst. Op deze manier kan de derde partij het surfgedrag van een individu bijhouden en de informatie van beide website combineren. Dit type cookie wordt veelal gebruikt door adverteerders en marketeers.

Flash cookies
Een flash cookie is te vergelijken met een normale cookie met uitgebreide mogelijkheden. Dit type cookie kan continu het surfgedrag van website bezoekers volgen, zelfs als alle cookie instellingen zijn beperkt en alle cookies zijn verwijderd.

De website van Bàm Bàm Kindermode maakt gebruik van de volgende cookies:

Analytische cookies
Functionele cookies
Tracking cookies
Cookies van derden

Het delen van je persoonsgegevens met derden

Hieronder staat beschreven met welke derden je persoonsgegevens worden gedeeld. Bàm Bàm Kindermode draagt er zorg voor dat bij het delen van de persoonsgegevens de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming door alle partijen worden nageleefd. 

Organisaties in directe relatie met de Verwerkingsverantwoordelijke
Bàm Bàm Kindermode deelt je persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden. Dit doen wij alleen als het delen van de gegevens noodzakelijk is voor het leveren of uitvoeren van de diensten, oplossingen en/of producten. 

We delen je persoonsgegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Mollie
 • One.com
 • WordPress
 • Website beheerder

Bij het delen van je persoonsgegevens eist Bàm Bàm Kindermode van deze derden dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld en enkel gebruikt worden voor het doeleinde waarvoor deze verstrekt zijn.

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Privacy rechten van onze klanten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft rechten aan betrokkenen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Als je bijvoorbeeld wilt weten welke persoonsgegevens door Bàm Bàm Kindermode worden verwerkt, dan kun je hiervoor een verzoek indienen. 

Als blijkt dat de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan ben je gerechtigd om een verzoek in te dienen om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Daarnaast ben je gerechtigd om een verzoek in te dienen tot het verwijderen van jouw persoonsgegevens. Bàm Bàm Kindermode zal dit verzoek respecteren en hier gehoor aan geven, tenzij wij de persoonsgegevens dienen te bewaren voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Ten slotte heb je als betrokkene ook het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, zal Bàm Bàm Kindermode – alleen op jouw verzoek – de persoonlijke gegevens verstrekken of deze rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke verzenden. 

Uw eerste aanvraag is kosteloos. Voor alle aanvragen die je hierna indient rekenen wij een administratieve vergoeding, dit geldt ook als je meerdere aanvragen tegelijk indient.

Wil je gebruik maken van je privacy rechten of heb je een andere vraag neem dan contact met ons op via  info@bambamkindermode.nl

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegeven niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 5 jaar. Dat wil zeggen dat wij je gegevens na 5 jaar verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de persoonsgegevens die wij langer moeten bewaren omdat hiervoor een wettelijke verplichting is.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Bàm Bàm Kindermode neemt passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. In eerste instantie zorgen wij ervoor dat er niet meer persoonsgegevens verzamelt en gebruikt worden dan nodig is voor het doel. Wij beperken de toegang tot je persoonsgegevens enkel tot die werknemers die de informatie nodig hebben om je te informeren over onze dienstverlening. Daarnaast trainen wij ons personeel regelmatig op het gebied van privacy, data protectie en informatie beveiliging. Je persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen in overeenstemming met de stand van de techniek. Dit betekent dat wij geen verouderde techniek gebruiken om de gegevens te beveiligen. De stand van de techniek borgen wij door elk halfjaar onze beveiligingstechnologieën te updaten en te testen. 

Als u vragen heeft over de fysieke, technische en organisatorische maatregelen neem dan contact met ons op via info@bambamkindermode.nl.

Organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen

 • Digitale toegangsbeheer: alleen de website beheerder en onze medewerkers van Bàm Bàm Kindermode kunnen inloggen op de computer systemen;
 • HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS), uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens;
 • Secure Sockets Layer (SSL), encryptie protocol die de communicatie tussen computers beveiligd;
 • Firewall: netwerk beveiligingssysteem, monitort en controleert inkomende en uitgaande verbindingen met de server op basis van vooraf ingestelde beveiligingsregels.

Aanpassen privacy verklaring

Bàm Bàm Kindermode behoudt het recht om dit privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen worden op de website van Bàm Bàm Kindermode gepubliceerd. Wij raden onze relaties aan om regelmatig de privacy verklaring te raadplegen.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met ons niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.